Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden
 

Waarschuwing

Deze waarschuwing wordt onder de aandacht gebracht van de bezoekers van deze site. Door deze site te gebruiken erkent de bezoeker dan ook van deze waarschuwing op de hoogte te zijn gebracht.

Door deze site te bezoeken gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden. Indien u niet met de gebruiksvoorwaarden akkoord gaat, mag u de site niet gebruiken.

De site toont en levert informatie over Avery Benelux, haar producten, activiteiten en actualiteiten.

Avery Benelux tracht ervoor te zorgen dat de informatie op de site juist is en regelmatig wordt geactualiseerd. Avery Benelux behoudt zich het recht voor de inhoud van de site op elk moment zonder aankondiging te verbeteren of aan te passen. Avery Benelux kan echter niet garant staan voor de juistheid of volledigheid van de op de site geboden informatie en hyperlinks. De bezoeker dient de juistheid van de informatie te verifiëren door contact met Avery Benelux op te nemen.

Algemene gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van deze site is beperkt tot strikt persoonlijk gebruik. De inhoud en structuur van deze site en de andere sites van Avery Benelux die er via hyperlinks aan verbonden zijn, zijn beschermd door auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie of vertoning van een op de betrokken sites aanwezig document (met name alle teksten, afbeeldingen, iconografische of fotografische vertoningen en merken of logo's) op welke drager dan ook anders dan voor persoonlijk gebruik, is verboden. De schending van dit verbod betekent vervalsing en kan leiden tot civiel- en strafrechtelijke vervolging van de vervalser.
De enige kopieën en reproducties die zijn toegestaan zijn die welke uitsluitend bestemd zijn voor persoonlijk gebruik door de kopieerder en niet voor collectief gebruik, evenals analyses en korte citaten die gerechtvaardigd zijn door de kritische, pedagogische of informatieve aard van het werk waarin ze worden opgenomen.

Dientengevolge bent u niet bevoegd tot het reproduceren, vertonen, kopiëren, wijzigen, distribueren, verzenden, verspreiden, openbaar maken, onder licentie uitgeven, overdragen of verkopen van de via deze site verkregen informatie/gegevens, noch om van bovengenoemde onderdelen afgeleide werken te maken zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Avery Benelux.
Alle op de site www.avery.fr aanwezige logo's, merken, onderscheidingstekens, enz. worden eveneens beschermd door intellectuele eigendomsrechten en door de merkenrechten van Avery Benelux.

Elk frauduleus gebruik van deze site of een gedeelte ervan (hacking, vervalsing, e.d.) kan aanleiding geven tot vervolging.

De op de site vermelde informatie is niet-contractueel en kan zonder aankondiging worden gewijzigd.

De kenmerken en beschikbaarheid van de op de site vermelde producten en diensten gelden voor continentaal Frankrijk.

Beperking van het gebruik van de inhoud van de site

Deze site is eigendom van en wordt gebruikt door Avery Benelux. De inhoud van de Avery Benelux-site en andere sites die aan haar toebehoren, door haar worden geleid, onder haar licentie of toezicht staan of door haar worden gecontroleerd, mag op geen enkele wijze worden gekopieerd, gereproduceerd, geherpubliceerd, gedownload, doorgegeven of verspreid. U mag een enkele kopie van onze inhoud op een enkele computer downloaden voor eigen gebruik, zulks uitsluitend in het kader van huiselijk, niet-commercieel gebruik, mits het copyright en de eigendomsmededelingen in acht worden genomen. Wijziging van de inhoud of het gebruik ervan voor een ander doel vormen een schending van het copyright en de intellectuele eigendomsrechten van Avery Benelux. Indien u software vanaf deze site downloadt, wordt het gebruik van de software die bestanden met afbeeldingen bevat evenals dat van de bij de software behorende databases (hierna gezamenlijk te noemen "software") u door Avery Benelux in licentie verleend. Avery Benelux draagt geen enkele eigendomstitel van haar software over. Avery Benelux behoudt alle rechten met betrekking tot de software evenals alle in de software inbegrepen intellectuele eigendomsrechten. U bent niet bevoegd tot verspreiding, verkoop, decompilatie, toepassing van "reverse engineering" of loskoppeling van de software.

Indien u gebruikmaakt van de Design & Print-tool (rubriek "Software") op deze site, wordt het gebruik van alle afbeeldings-, gegevens- en bronbestanden u door Avery Benelux in licentie verleend. Avery Benelux draagt u het technologierecht niet over. U bent niet bevoegd tot verspreiding, verkoop, decompilatie, toepassing van "reverse engineering" of loskoppeling van de software.

Jurisdictie

De hosting van de site www.avery.nl vindt plaats in Duitsland, maar de Nederland wet is van toepassing.

Mededeling met betrekking tot het merk
AVERY® en alle andere AVERY-producten, namen en codes zijn gedeponeerde handelsmerken van CCL Industries.
Alle andere merken en productnamen zijn gedeponeerde handelsmerken van de ondernemingen die er eigenaar van zijn.

Beperking aansprakelijkheid

Avery Benelux verbindt zich ertoe de nodige middelen in te zetten voor een ongestoord en continu gebruik van deze site, maar kan zich echter niet verbinden tot de permanente beschikbaarheid van de op de site aanwezige functies, de onmiddellijke correctie van eventuele fouten, de afwezigheid van virussen of van elke andere component die de integriteit van de gegevens van de gebruiker mochten bedreigen.

Avery Benelux laat het aan het oordeel van de gebruiker over om te bepalen of de op de site aangeboden oplossingen geschikt zijn voor zijn persoonlijke situatie. De gebruiker draagt derhalve zelf de gevolgen van een eventueel verkeerd gebruik van de door Avery Benelux aangereikte tools. Avery Benelux kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden en wijst alle aansprakelijkheid af in geval van schade die voortvloeit uit het gebruik of verkeerd gebruik van de inhoud van de site, zelfs indien Avery Benelux op de hoogte zou zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

In het algemeen kan Avery Benelux niet aansprakelijk worden gehouden voor:
- elke onnauwkeurigheid, onjuistheid of weglating met betrekking tot de op de site geplaatste informatie;
- elke schade als gevolg van frauduleuze inbraak door een derde die een wijziging van de op de site geplaatste informatie tot gevolg heeft;
- elke directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen ervan, voortvloeiend uit het gebruik van de site of de onmogelijkheid tot toegang ertoe, of voor het gebruik van andere sites die via hyperlinks met de site verbonden zijn.

Gebruikershandleiding AVERY DESIGN & PRINT foto's/afbeeldingen

AVERY DESIGN & PRINT bevat afbeeldingen en digitale foto's (hierna te noemen ‘de afbeeldingen’) die hetzij eigendom van Avery Benelux zijn, hetzij door een derde in licentie zijn gegeven. Als gebruiker van dit product staat het u vrij de afbeeldingen te gebruiken, te wijzigen en te publiceren. Dit recht is onderworpen aan onderstaande beperkingen. Bij twijfel over het gebruik van de afbeeldingen bevelen wij u aan advies bij uw advocaat of juridisch adviseur in te winnen. Het is namelijk niet aan Avery Benelux om hierover te oordelen.

U mag:

1. De afbeeldingen gebruiken in een werk waarvan u de auteur bent, en via welk medium dan ook publiceren, tonen en verspreiden. U bent echter niet bevoegd de afbeeldingen te verkopen, in licentie te geven of toegankelijk te maken voor gebruik en verspreiding in separate vorm of los van het product of de webpagina. De afbeeldingen mogen bijvoorbeeld worden gebruikt als onderdeel van een webpagina, maar mogen niet separaat worden gedownload of in een formaat bestemd voor permanente opslag of hergebruik door anderen worden gezet. U mag kopieën van afbeeldingen (inclusief digitale bestanden) als onderdeel van uw oorspronkelijke werk gebruiken, maar de afbeeldingen niet separaat of als onderdeel van enig ander product gebruiken (noch toestemming tot dit gebruik geven).

2. Kopieën van de afbeeldingen maken voor back-up- of archiveringsdoeleinden.

Het is niet toegestaan:

1. Werken te maken die aanstootgevend, obsceen, lasterlijk of immoreel van aard zijn of de openbare orde aantasten, noch deze afbeeldingen te gebruiken voor elk ander doel dat bij wet verboden is.

2. De afbeeldingen geheel of gedeeltelijk te gebruiken of gebruik ervan toe te staan als gedeponeerd merk of dienstenmerk of enige vorm van eigendomsrechten ten aanzien van de afbeeldingen te eisen.

3. De afbeeldingen in elektronische vorm online of bij multimediatoepassingen te gebruiken, tenzij de afbeeldingen uitsluitend in het oorspronkelijke werk worden opgenomen met het doel deze als zodanig te bekijken zonder dat toestemming wordt gegeven deze te downloaden of separaat op te slaan.

4. De afbeeldingen te verhuren, in licentie te geven, uit te lenen of er kopieën van te maken voor een andere natuurlijke of rechtspersoon.

5. Ander gebruik van de afbeeldingen te maken dan uitdrukkelijk door deze licentie is toegestaan.

Neem in geval van opmerkingen of vragen over deze website contact met ons op.

 

Ouderlijk toezicht

Avery Benelux verzoekt kinderen beneden de 18 jaar om toestemming van hun ouders te vragen alvorens persoonlijke informatie of gegevens te verstrekken. Dit geldt tevens voor hun consumentenprofiel en dat van hun gezin.

Voorts moedigt Avery Benelux ouders aan de internetactiviteiten van hun kinderen te monitoren en hen om toestemming te laten vragen voordat ze zich op de site registreren.

Online informatieverzameling m.b.t. kinderen

CCL Industries heeft begrip voor de bezorgdheid van ouders waar het de verzameling van de namen, adressen en gegevens van hun kinderen betreft en moedigt ouders aan strikt toezicht op de verzameling van deze gegevens te houden.

Avery Benelux tracht in elk geval rekening te houden met de leeftijd, het kennisniveau, de aard en de mate van volwassenheid van het betrokken publiek.

Bovendien hebben we strikte veiligheidsmaatregelen getroffen om ons te beschermen tegen ongeoorloofde toegang tot en wijziging van informatie en tegen verborgen illegale informatie in de online verspreide inhoud.