Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden
 

Waarschuwing

Deze waarschuwing wordt onder de aandacht gebracht van de bezoekers van deze site. Door deze site te gebruiken erkent de bezoeker dan ook van deze waarschuwing op de hoogte te zijn gebracht.

Door deze site te bezoeken gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden. Indien u niet met de gebruiksvoorwaarden akkoord gaat, mag u de site niet gebruiken.

De site toont en levert informatie over Avery Benelux, haar producten, activiteiten en actualiteiten.

Avery Benelux tracht ervoor te zorgen dat de informatie op de site juist is en regelmatig wordt geactualiseerd. Avery Benelux behoudt zich het recht voor de inhoud van de site op elk moment zonder aankondiging te verbeteren of aan te passen. Avery Benelux kan echter niet garant staan voor de juistheid of volledigheid van de op de site geboden informatie en hyperlinks. De bezoeker dient de juistheid van de informatie te verifiëren door contact met Avery Benelux op te nemen.

Algemene gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van deze site is beperkt tot strikt persoonlijk gebruik. De inhoud en structuur van deze site en de andere sites van Avery Benelux die er via hyperlinks aan verbonden zijn, zijn beschermd door auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie of vertoning van een op de betrokken sites aanwezig document (met name alle teksten, afbeeldingen, iconografische of fotografische vertoningen en merken of logo's) op welke drager dan ook anders dan voor persoonlijk gebruik, is verboden. De schending van dit verbod betekent vervalsing en kan leiden tot civiel- en strafrechtelijke vervolging van de vervalser.
De enige kopieën en reproducties die zijn toegestaan zijn die welke uitsluitend bestemd zijn voor persoonlijk gebruik door de kopieerder en niet voor collectief gebruik, evenals analyses en korte citaten die gerechtvaardigd zijn door de kritische, pedagogische of informatieve aard van het werk waarin ze worden opgenomen.

Dientengevolge bent u niet bevoegd tot het reproduceren, vertonen, kopiëren, wijzigen, distribueren, verzenden, verspreiden, openbaar maken, onder licentie uitgeven, overdragen of verkopen van de via deze site verkregen informatie/gegevens, noch om van bovengenoemde onderdelen afgeleide werken te maken zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Avery Benelux.
Alle op de site www.avery.nl aanwezige logo's, merken, onderscheidingstekens, enz. worden eveneens beschermd door intellectuele eigendomsrechten en door de merkenrechten van Avery Benelux.

Elk frauduleus gebruik van deze site of een gedeelte ervan (hacking, vervalsing, e.d.) kan aanleiding geven tot vervolging.

De op de site vermelde informatie is niet-contractueel en kan zonder aankondiging worden gewijzigd.

De kenmerken en beschikbaarheid van de op de site vermelde producten en diensten gelden voor continentaal Frankrijk.

Beperking van het gebruik van de inhoud van de site

Deze site is eigendom van en wordt gebruikt door Avery Benelux. De inhoud van de Avery Benelux-site en andere sites die aan haar toebehoren, door haar worden geleid, onder haar licentie of toezicht staan of door haar worden gecontroleerd, mag op geen enkele wijze worden gekopieerd, gereproduceerd, geherpubliceerd, gedownload, doorgegeven of verspreid. U mag een enkele kopie van onze inhoud op een enkele computer downloaden voor eigen gebruik, zulks uitsluitend in het kader van huiselijk, niet-commercieel gebruik, mits het copyright en de eigendomsmededelingen in acht worden genomen. Wijziging van de inhoud of het gebruik ervan voor een ander doel vormen een schending van het copyright en de intellectuele eigendomsrechten van Avery Benelux. Indien u software vanaf deze site downloadt, wordt het gebruik van de software die bestanden met afbeeldingen bevat evenals dat van de bij de software behorende databases (hierna gezamenlijk te noemen "software") u door Avery Benelux in licentie verleend. Avery Benelux draagt geen enkele eigendomstitel van haar software over. Avery Benelux behoudt alle rechten met betrekking tot de software evenals alle in de software inbegrepen intellectuele eigendomsrechten. U bent niet bevoegd tot verspreiding, verkoop, decompilatie, toepassing van "reverse engineering" of loskoppeling van de software.

Indien u gebruikmaakt van de Design & Print-tool (rubriek "Software") op deze site, wordt het gebruik van alle afbeeldings-, gegevens- en bronbestanden u door Avery Benelux in licentie verleend. Avery Benelux draagt u het technologierecht niet over. U bent niet bevoegd tot verspreiding, verkoop, decompilatie, toepassing van "reverse engineering" of loskoppeling van de software.

Jurisdictie

De hosting van de site www.avery.nl vindt plaats in Duitsland, maar de Nederland wet is van toepassing.

Mededeling met betrekking tot het merk
AVERY® en alle andere AVERY-producten, namen en codes zijn gedeponeerde handelsmerken van CCL Industries.
Alle andere merken en productnamen zijn gedeponeerde handelsmerken van de ondernemingen die er eigenaar van zijn.

Beperking aansprakelijkheid

Avery Benelux verbindt zich ertoe de nodige middelen in te zetten voor een ongestoord en continu gebruik van deze site, maar kan zich echter niet verbinden tot de permanente beschikbaarheid van de op de site aanwezige functies, de onmiddellijke correctie van eventuele fouten, de afwezigheid van virussen of van elke andere component die de integriteit van de gegevens van de gebruiker mochten bedreigen.

Avery Benelux laat het aan het oordeel van de gebruiker over om te bepalen of de op de site aangeboden oplossingen geschikt zijn voor zijn persoonlijke situatie. De gebruiker draagt derhalve zelf de gevolgen van een eventueel verkeerd gebruik van de door Avery Benelux aangereikte tools. Avery Benelux kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden en wijst alle aansprakelijkheid af in geval van schade die voortvloeit uit het gebruik of verkeerd gebruik van de inhoud van de site, zelfs indien Avery Benelux op de hoogte zou zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

In het algemeen kan Avery Benelux niet aansprakelijk worden gehouden voor:
- elke onnauwkeurigheid, onjuistheid of weglating met betrekking tot de op de site geplaatste informatie;
- elke schade als gevolg van frauduleuze inbraak door een derde die een wijziging van de op de site geplaatste informatie tot gevolg heeft;
- elke directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen ervan, voortvloeiend uit het gebruik van de site of de onmogelijkheid tot toegang ertoe, of voor het gebruik van andere sites die via hyperlinks met de site verbonden zijn.

Gebruikershandleiding AVERY DESIGN & PRINT foto's/afbeeldingen

AVERY DESIGN & PRINT bevat afbeeldingen en digitale foto's (hierna te noemen ‘de afbeeldingen’) die hetzij eigendom van Avery Benelux zijn, hetzij door een derde in licentie zijn gegeven. Als gebruiker van dit product staat het u vrij de afbeeldingen te gebruiken, te wijzigen en te publiceren. Dit recht is onderworpen aan onderstaande beperkingen. Bij twijfel over het gebruik van de afbeeldingen bevelen wij u aan advies bij uw advocaat of juridisch adviseur in te winnen. Het is namelijk niet aan Avery Benelux om hierover te oordelen.

U mag:

1. De afbeeldingen gebruiken in een werk waarvan u de auteur bent, en via welk medium dan ook publiceren, tonen en verspreiden. U bent echter niet bevoegd de afbeeldingen te verkopen, in licentie te geven of toegankelijk te maken voor gebruik en verspreiding in separate vorm of los van het product of de webpagina. De afbeeldingen mogen bijvoorbeeld worden gebruikt als onderdeel van een webpagina, maar mogen niet separaat worden gedownload of in een formaat bestemd voor permanente opslag of hergebruik door anderen worden gezet. U mag kopieën van afbeeldingen (inclusief digitale bestanden) als onderdeel van uw oorspronkelijke werk gebruiken, maar de afbeeldingen niet separaat of als onderdeel van enig ander product gebruiken (noch toestemming tot dit gebruik geven).

2. Kopieën van de afbeeldingen maken voor back-up- of archiveringsdoeleinden.

Het is niet toegestaan:

1. Werken te maken die aanstootgevend, obsceen, lasterlijk of immoreel van aard zijn of de openbare orde aantasten, noch deze afbeeldingen te gebruiken voor elk ander doel dat bij wet verboden is.

2. De afbeeldingen geheel of gedeeltelijk te gebruiken of gebruik ervan toe te staan als gedeponeerd merk of dienstenmerk of enige vorm van eigendomsrechten ten aanzien van de afbeeldingen te eisen.

3. De afbeeldingen in elektronische vorm online of bij multimediatoepassingen te gebruiken, tenzij de afbeeldingen uitsluitend in het oorspronkelijke werk worden opgenomen met het doel deze als zodanig te bekijken zonder dat toestemming wordt gegeven deze te downloaden of separaat op te slaan.

4. De afbeeldingen te verhuren, in licentie te geven, uit te lenen of er kopieën van te maken voor een andere natuurlijke of rechtspersoon.

5. Ander gebruik van de afbeeldingen te maken dan uitdrukkelijk door deze licentie is toegestaan.

Neem in geval van opmerkingen of vragen over deze website contact met ons op.

 

Ouderlijk toezicht

Avery Benelux verzoekt kinderen beneden de 18 jaar om toestemming van hun ouders te vragen alvorens persoonlijke informatie of gegevens te verstrekken. Dit geldt tevens voor hun consumentenprofiel en dat van hun gezin.

Voorts moedigt Avery Benelux ouders aan de internetactiviteiten van hun kinderen te monitoren en hen om toestemming te laten vragen voordat ze zich op de site registreren.

Online informatieverzameling m.b.t. kinderen

CCL Industries heeft begrip voor de bezorgdheid van ouders waar het de verzameling van de namen, adressen en gegevens van hun kinderen betreft en moedigt ouders aan strikt toezicht op de verzameling van deze gegevens te houden.

Avery Benelux tracht in elk geval rekening te houden met de leeftijd, het kennisniveau, de aard en de mate van volwassenheid van het betrokken publiek.

Bovendien hebben we strikte veiligheidsmaatregelen getroffen om ons te beschermen tegen ongeoorloofde toegang tot en wijziging van informatie en tegen verborgen illegale informatie in de online verspreide inhoud.

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOPGEBRUIK EN BESTELLINGEN

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen u en Avery gesloten door het gebruik van de website www.avery.nl/laten-drukken..

2. Layout en inhoud

U bent 100% verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van uw lay-outs. Bestudeer en corrigeer alle lay-outs en lees de bestelinformatie zorgvuldig voordat u uw goedkeuring voor uw bestelling indient. Avery behoudt zich het recht voor om materiaal te weigeren waarvan Avery naar eigen goeddunken, om welke reden dan ook, immoreel, illegaal of ongepast is. Als uw materiaal onaanvaardbaar wordt geacht, wordt u onmiddellijk op de hoogte gebracht en mag u de inhoud of opmaak aanpassen aan onze vereisten. Het volledig geautomatiseerde productieproces van Avery staat correcties of wijzigingen in uw lay-out niet toe, nadat de bestelling is bevestigd door op de knop "Nu betalen" te drukken. Raadpleeg onze veelgestelde vragen voor meer informatie.

3. Kleur

Avery zal de kleuren van de ingezonden digitale bestanden zo nauwkeurig en nauwkeurig mogelijk reproduceren, maar kan niet exact overeenkomen met de kleur en dichtheid (zoals te zien in een lichtcabine van 5000 K) vanwege beperkingen in het afdrukproces, evenals verschillen in vereisten voor beeldinkten. Avery aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor kleurvariaties tussen ingezonden afbeeldingen en het daadwerkelijke kunstwerk of product dat ze vertegenwoordigen. Alle kleuren in een digitaal RGB-bestand worden geconverteerd naar de CMYK-kleurenruimte van Avery. Hierdoor kunnen de RGB-kleuren visueel veranderen als gevolg van verschillen in kleurruimte. Houd er ook rekening mee dat de kalibratie van uw computermonitor invloed heeft op de kleuren die op het beeldscherm van uw monitor worden weergegeven. De kleuren op de afgedrukte producten kunnen verschillen van wat u ziet bij het bekijken van uw lay-out via het online definitieve goedkeuringsproces. Het online bewijs presenteert alleen de ontwerpopmaak, tekstnauwkeurigheid, beeldverhouding en plaatsing, maar niet de kleur of dichtheid.

4. Betaling

De vergoedingen voor Avery-producten en -diensten, inclusief de kosten voor verwerking, afdrukken en verzending, zijn verschuldigd en betaalbaar samen met het indienen van een bestelling. Avery vereist vooruitbetaling op alle bestellingen. Elk bedrag dat aan Avery verschuldigd is en dat niet wordt betaald, kan leiden tot niet-levering van de bestelling en rentekosten zoals toegestaan ​​door de wet. Klanten zijn verantwoordelijk voor het vergoeden van Avery voor alle incassokosten, juridische kosten en rente, die voortvloeien uit of verband houden met de niet-betaling door de Klant. Avery blijft de eigenaar van de producten tot de volledige betaling voor alle verschuldigde vergoedingen voor de door u geplaatste bestelling is ontvangen. Avery is verplicht om belasting te innen op aankopen die door consumenten zijn geplaatst. Zakelijke klanten binnen de EU kunnen hun BTW-nummer opgeven tijdens het aanmaken van een account en ontvangen, onder voorbehoud van validatie, een btw-vrije factuur. Door het invoeren van het BTW-nummer bevestigt u dat u recht heeft op een btw-vrije factuur.

5. Restituties en annulering

We hanteren hoge zorgstandaarden bij het verwerken van uw bestelling. Als u niet tevreden bent met een aspect van uw bestelling, neem dan direct contact met ons op zodat we de mogelijkheid hebben om eventuele problemen op te lossen. Omdat alle producten worden gemaakt volgens uw specifieke bestelling, zijn wij niet in staat terugzendingen te accepteren van niet-defecte producten zoals spelling, grammaticale fouten of door de klant gekozen afwerking die tijdens de ontwerpfase is gemaakt, of afbeeldingen van lage kwaliteit die door onze klanten zijn geüpload, zodra de bestelling is geplaatst. is deze onherroepelijk geplaatst bij Avery. Controleer daarom eerst de juistheid van uw ontwerp voordat u uw bestelling bevestigd.

6. Productie tijd & levering

De geschatte levertijden zijn niet gegarandeerd en hangen af ​​van de bezorgservice die u selecteert. Uw bestelling kan te laat komen vanwege onvoorziene vertragingen in de bezorgservice, natuurramp, uitval van apparatuur, slecht weer, enz. U bent verantwoordelijk voor alle douanerechten, heffingen of kosten die verband houden met een internationale zending. Avery is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de serviceprovider. Als u contact met ons opneemt, dient u uw bestelnummer (in de onderwerpregel van een e-mail of aan de buitenkant van een pakket / envelop) klaar te staan ​​om ons te helpen uw verzoek sneller te verwerken. Avery WePrint levert via een paar geselecteerde transporteurs aan alle landen wereldwijd, met uitzondering van die landen waarnaar leveringen verboden zijn op basis van toepasselijke exportwetten en -voorschriften. De standaard levertijden worden geschat op 5 werkdagen voor zendingen naar Europese landen en 10 werkdagen voor zendingen naar niet-Europese landen. Werkdagen worden gedefinieerd als maandag-vrijdag (exclusief feestdagen en feestdagen). Cut-off tijd is 13:00 GMT. Bestellingen geplaatst na 13.00 uur GMT worden behandeld alsof ze de volgende werkdag zijn geplaatst. De bovenstaande levertijden zijn schattingen en kunnen variëren. Avery kan de levertijden niet garanderen. Neem bij beschadigde zendingen binnen drie dagen contact op met Avery via telefoon +31 (0)33 720 07 22 of via e-mail [email protected]

7. Schadeloosstelling en garantie, beperking van aansprakelijkheid

U stemt ermee in Avery en haar moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, bestuurders, werknemers en onafhankelijke aannemers schadeloos te stellen voor elke claim, eis, schadevergoeding, aansprakelijkheid, kosten en uitgaven, inclusief maar niet beperkt tot advocatenhonoraria van derden partij vanwege of voortvloeiend uit enige bewering dat het gedrukte werk inbreuk maakt op auteursrechten, handelsmerken, intellectuele eigendommen, eigendomsrechten of privacyrechten van een persoon of entiteit. U verklaart en garandeert hierbij dat u de juiste rechten bezit of heeft op de juiste manier om de afbeelding (en) die op uw Product worden gereproduceerd te gebruiken. U erkent en begrijpt dat auteursrechtelijk beschermd materiaal niet per se een auteursrechtkennisgeving hoeft te dragen om door de wet te worden beschermd. U garandeert en verklaart ook dat geen enkele auteursrechtelijke kennisgeving is verwijderd of gewijzigd op welke manier dan ook van afbeeldingen of materialen die zijn gebruikt bij het voorbereiden van uw inhoud op reproductie door Avery.

De aansprakelijkheid van Avery, indien van toepassing, voor schade voor welke claim dan ook, ongeacht de juridische theorie, met betrekking tot een bestelling geplaatst door een klant, mag niet groter zijn dan het totale bedrag van de vergoedingen die de klant aan Avery moet betalen voor zijn producten. en diensten. In geen enkel geval zal Avery aansprakelijk zijn voor enige speciale, incidentele of gevolgschade of compensatie, terugbetaling of schadevergoeding wegens verlies van huidige of toekomstige winsten, uitgaven, investeringen of verplichtingen, ongeacht of deze zijn gemaakt in de oprichting, ontwikkeling of het onderhoud van de bedrijfsreputatie. of goodwill of om welke reden dan ook. U gaat ermee akkoord dat elke claim of rechtszaak met betrekking tot deze Overeenkomst moet worden ingediend binnen een (1) jaar na de datum van de vermeende schending door Avery. U doet hierbij afstand van enig statuut van beperkingen van het tegendeel.

8. Eigendom en beperkt gebruik

Door een bestelling bij Avery te plaatsen, verklaart u: (i) dat u alle benodigde toestemming, het recht en de bevoegdheid hebt om een ​​bestelling bij Avery te plaatsen en; (ii) machtigen Avery om een ​​dergelijke bestelling namens u af te drukken. Alle afbeeldingen / afbeeldingen, teksten of andere materialen die door de klant aan Avery worden geleverd, blijven het eigendom van de klant en het auteursrecht daaronder is op geen enkele manier aan Avery overgedragen of overgedragen. Maar alle aanvullende materialen die door Avery zijn aangemaakt bij het maken van een bestelling (inclusief maar niet beperkt tot: ontwerplay-outs, kleurenscans, lettertypen, digitale bestanden met hoge resolutie, enz.) Zijn en blijven het exclusieve eigendom van Avery. Digitale bestanden van een Avery geassembleerde lay-out kunnen worden verkregen op schriftelijk verzoek van de klant en tegen betaling van de toepasselijke vergoeding voor dergelijke bestanden. Digitale bestanden worden NIET verkocht of verhandeld aan een andere partij. Avery behoudt zich het recht voor om uw eindproduct opnieuw af te drukken en te distribueren als voorbeeld van een Avery-product voor alle promotionele doeleinden. Deze promotiedistributie kan omvatten, maar is niet beperkt tot, materialen voor onderpandmarketing van Avery, websites, websites van partners, affiliate-programma's, catalogi van anderen, e-mails en andere marketing op elk medium dat Avery naar eigen inzicht kan gebruiken. Klanten kunnen hun bestelling intrekken om te worden verdeeld als monsters door een schriftelijke aanvraag te sturen naar Avery op het volgende e-mailadres: [email protected]. Uw afbeeldingen zullen niet worden gebruikt in nationale advertenties of promoties zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming, een dergelijke toestemming niet op onredelijke wijze worden onthouden of vertraagd. Houd er rekening mee dat we het recht behouden om opgeslagen projecten na 36 maanden te verwijderen.

9. Diversen

De Gebruiksvoorwaarden / Website van Avery zijn hierbij door verwijzing opgenomen zoals hierin volledig uiteengezet. Lees ze aandachtig door. U gaat ermee akkoord dat elke claim of rechtszaak met betrekking tot deze Overeenkomst moet worden ingediend binnen een (1) jaar na de datum van de vermeende schending door Avery. U doet hierbij afstand van enig statuut van beperkingen van het tegendeel.

10. Disclaimer en beperking van schade

(a) Avery is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor virussen of andere besmettingen van uw computersysteem of ander apparaat dat wordt gebruikt om toegang tot de Site te krijgen als gevolg van uw gebruik van de Site. De Site (inclusief, maar niet beperkt tot, alle inhoud, software, functies, materialen en informatie die beschikbaar is gemaakt of beschreven op de site of toegankelijk is door middel daarvan) wordt geleverd "zoals ze is", zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet , inclusief maar niet beperkt tot enige expliciete of impliciete garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel, compatibiliteit, veiligheid, nauwkeurigheid of niet-inbreuk. Zonder het voorgaande te beperken, geeft Avery geen garantie of verklaring, expliciet of impliciet, dat de toegang tot of de werking van de Site ononderbroken of vrij van fouten zal zijn. In geen geval zullen Avery, haar leveranciers of enige andere partij die betrokken is bij het creëren, produceren of leveren van de inhoud van de Site aansprakelijk zijn voor de waarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van enige informatie op de Site, voor fouten of vergissingen gemaakt door mensen of machines, of voor enige werkelijke, speciale, indirecte, incidentele of vervolgschade die kan voortvloeien uit het gebruik van, of het onvermogen om de site te gebruiken en / of de materialen en informatie die op of via de site beschikbaar zijn. De beperkingen hierin zijn mogelijk niet van toepassing in bepaalde rechtsgebieden.

(b) Een beroep op enig advies, opinie, verklaring andere informatie die wordt getoond of verspreid via de Site is op eigen risico. Avery behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving de toegang tot de site voor iedereen op elk moment te weigeren. Noch Avery, noch zijn gelieerde ondernemingen hebben enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw vertrouwen op de informatie die op de Site wordt aangeboden.

(c) Gebruik van de site is op eigen risico. U neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich en het risico van verlies als gevolg van uw downloaden en / of gebruik van bestanden, informatie, andere communicatie, inhoud of ander materiaal dat via de Site toegankelijk of verkregen is.

(d) We geven geen garantie voor de vertrouwelijkheid of privacy van enige communicatie of informatie verzonden op de Site of enige site gelinkt aan de Site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy van e-mailadressen, registratie- en identificatie-informatie, schijfruimte, communicatie, vertrouwelijke of bedrijfsgeheime informatie, of enige andere inhoud die is opgeslagen op onze apparatuur, verzonden via netwerken waartoe de site toegang heeft, of anderszins verbonden met uw gebruik van de Site.

11. Vrijwaring

U stemt ermee in Avery en haar moedermaatschappijen, dochtermaatschappijen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, bestuurders en werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw gebruik van de Site, overtreding van deze Algemene Voorwaarden of andere inbreuk door u, op enig intellectueel eigendom of ander recht van een persoon of entiteit.

12. Toepasselijke wetten

Avery beheert de Site vanuit haar kantoren in Groot-Brittannië en verklaart niet dat materialen op de Site geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties. Toegang tot de site vanaf elk gebied waar de inhoud illegaal is, is verboden. Als u ervoor kiest om de Site te bezoeken vanaf andere locaties, doet u dit op eigen risico en bent u zelf verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving. De weergave van de site alleen doet Avery niet aan een specifiek rechtsgebied. U mag het Sitemateriaal niet gebruiken of exporteren in strijd met Amerikaanse en / of EU-exportwetten en -regelgeving. Als een van de hierin vermelde voorwaarden ongeldig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die voorwaarde als scheidbaar beschouwd en heeft dit geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van eventuele overige voorwaarden. Elke vordering met betrekking tot het gebruik van de Site of de Site-materialen wordt beheerst door, geïnterpreteerd en gehandhaafd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales, zoals toegepast op gemaakte en volledig uit te voeren overeenkomsten. De partijen stemmen alleen in met locatie en persoonlijke jurisdictie en elke actie die in verband met de inhoud van de site of de site wordt gebracht, wordt voor de toepasselijke rechtbank in Engeland of Wales gebracht. Communicatie via het e-mail- en berichtensysteem van de Site zal op geen enkele manier worden beschouwd als een juridische kennisgeving aan Avery of een van zijn functionarissen, werknemers, agenten of vertegenwoordigers, zoals wanneer een kennisgeving aan Avery vereist is door een contract of een wet, regels of voorschriften.